شاید بسیاری از نرم افزارهای رایگان، هیچگاه توانایی رقابت با نرم افزارهای تجاری...